Algemene Gebruiksvoorwaarden

Laatste update: 9 februari 2023

1. Definities

1.1 Alle termen in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) die met een hoofdletter beginnen hebben de volgende betekenis:

a) Aanbieder: Arts en Zorg B.V., gevestigd aan de Herculesplein 28 (3584 AA) te Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

b) AVG: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming).

c) Derden: een partij - niet zijnde (een verwerker in de zin van artikel 4 lid 8 AVG van) Aanbieder of Gebruiker - die handelt als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke en met wie de Persoonsgegevens van Gebruiker in VitaalBank worden gedeeld, dan wel bij wie de Persoonsgegevens van Gebruiker in VitaalBank worden verkregen.

d) Gebruiker: een natuurlijke persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van VitaalBank .

e) Gegevens: alle informatie en (Persoons)gegevens die aan Gebruiker of Derden op of via VitaalBank worden verstrekt.

f) VitaalBank: de door Aanbieder ontwikkelde data infrastructuur vanuit waar Gegevens kunnen worden opgehaald, opgeslagen en gedeeld.

g) Persoonsgegevens: alle informatie over Gebruiker in de zin van artikel 4 lid 1 AVG die wordt verwerkt in VitaalBank en nader is toegelicht in de VitaalBank privacyverklaring.

 

2. VitaalBank

2.1 VitaalBank is een online persoonlijke gezondheidskluis waarin Gebruikers hun Gegevens kunnen inzien, beheren en delen met Derden.

2.2 VitaalBank is ontwikkeld door, eigendom van en wordt beheerd door Aanbieder. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang van de Gebruiker tot en het gebruik door de Gebruiker van VitaalBank en de Gegevens.

2.3 Aanbieder behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht na publicatie op de VitaalBank applicatie en/of website (www.vitaalbank.nl), maar zullen geen terugwerkende kracht hebben. Aanbieder spoort de Gebruiker aan om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken om ervoor te zorgen dat de Gebruiker op de hoogte is van alle voorwaarden die van toepassing zijn op VitaalBank . Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de herziene Gebruiksvoorwaarden, dient de Gebruiker de toegang tot of het gebruik van VitaalBank te stoppen. Het voortgezette gebruik van VitaalBank door de Gebruiker zal zijn aanvaarding van de herziene Gebruiksvoorwaarden bevestigen.

2.4 VitaalBank kan links bevatten naar externe internetsites. Aanbieder is niet aansprakelijk voor het gebruik of de content van internetsites die linken naar VitaalBank of waarnaar gelinkt wordt vanaf VitaalBank . Het cookiebeleid en de VitaalBank privacyverklaring van Aanbieder zijn niet van toepassing op de verzameling en verwerking van de Persoonsgegevens van de Gebruiker op of via dergelijke externe sites van derden.

 

3. Registratie en account

3.1 Gebruiker moet 16 jaar of ouder zijn en heeft een account nodig om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van VitaalBank. Gebruiker zal nauwkeurige, actuele en volledige accountinformatie verstrekken, de accountinformatie van Gebruiker van tijd tot tijd bijhouden en onmiddellijk bijwerken als dat nodig is en de veiligheid van de accountgegevens van Gebruiker verzekeren.

 

4. Gegevens en communicatie

4.1 De Gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en houden geen advies in. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de toegang tot of het gebruik van (of de onmogelijkheid tot gebruik van) VitaalBank of de Gegevens, waaronder schade veroorzaakt door malware, virussen of andere onjuistheden of onvolledigheden van de Gegevens of VitaalBank, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Aanbieder.

4.2 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik) van elektronische communicatiemiddelen in samenhang met deze VitaalBank, inclusief - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van storing of vertraging in de aflevering van elektronische berichten of het onderscheppen of manipuleren van elektronische berichten door derden of door computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie en verzending van virussen.

4.3 Gebruiker is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid, betrouwbaarheid, integriteit, nauwkeurigheid en kwaliteit van de elektronische gegevens en informatie die door Gebruiker aan Aanbieder en via VitaalBank wordt verstrekt.

4.4 Gebruiker verleent aan Aanbieder, haar gelieerde ondernemingen en haar relevante onderaannemers een wereldwijde niet-exclusieve, sublicentieerbare licentie om Gegevens van Gebruiker, te hosten, te kopiëren, te verzenden en te weergeven ten behoeve van het aanbieden van VitaalBank of aanverwante diensten.

 

5. Verwerking Persoonsgegevens

5.1 Aanbieder is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 AVG voor de in VitaalBank verwerkte Persoonsgegevens van Gebruiker.

5.2 Aanbiederstelt (gedeeltes van) de Persoonsgegevens van Gebruiker in VitaalBank enkel ter beschikking aan de door Gebruiker aangewezen Derden voor zover Gebruiker hiertoe zijn of haar uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

5.3 Derden zijn voor de eigen (verdere) verwerking van de Persoonsgegevens - al dan niet via VitaalBank - aan te merken als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken. Aanbieder is geenszins verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens van Gebruiker door Derden, dan wel de daaruit voortvloeiende adviezen, consulten, behandelingen en/of andere acties.

5.4 Aanbieder staat geenszins in voor de volledigheid en/of accuraatheid van de in VitaalBank opgenomen Persoonsgegevens van Gebruiker. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het op reguliere basis controleren en - voor zover vereist - aanpassen hiervan.

5.5 Indien Gebruiker zijn of haar rechten op grond van de AVG ten aanzien van de Persoonsgegevens wenst uit te oefenen, kan het voor een deugdelijke uitvoering hiervan nodig zijn dat Gebruiker zijn of haar verzoek zowel richt aan Aanbieder als de betrokken Derden. Zo zal een verzoek tot wissing of rectificatie van de Persoonsgegevens in VitaalBank niet automatisch ertoe leiden dat deze wissing of rectificatie - voor zover hieraan gehoor dient te worden gegeven door Aanbieder - ook plaatsvindt bij de betrokken Derden. Hiervoor is het nodig dat een separaat verzoek door Gebruiker eveneens bij deze Derden wordt ingediend. Aanbieder heeft geen invloed op of zeggenschap over de Persoonsgegevens die door Derden worden verwerkt, dan wel de wijze waarop al dan niet uitvoering wordt gegeven aan de rechten van Gebruiker op grond van de AVG door deze Derden.

5.6 Het is Gebruiker onder geen beding toegestaan om persoonsgegevens van anderen dan zichzelf in VitaalBank op te slaan c.q. via VitaalBank beschikbaar te stellen voor Derden.

5.7 Meer informatie over de wijze waarop Aanbieder de Persoonsgegevens van Gebruiker verwerkt, alsmede de rechten die Gebruiker in dit verband heeft, is te vinden in de VitaalBank privacyverklaring.

 

6. Gebruik van VitaalBank

6.1 De toegang tot en het gebruik van VitaalBank zijn onderworpen aan de gebruiksbeperkingen die in de Gebruiksvoorwaarden zijn gespecificeerd of anderszins zijn overeengekomen. Gebruiker zal geen enkele wet, overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden schenden bij het bezoeken of gebruiken van VitaalBank of Gegevens. Zonder beperking van het bovenstaande zal Gebruiker:

a) geen ongeoorloofde toegang verkrijgen of proberen te verkrijgen tot een (computer)systeem, server, netwerk of hardware van Aanbieder, andere gebruikers of een andere derde partij;

b) geen gebruik maken van VitaalBank op een manier die de volledige toegang tot en het gebruik van VitaalBank voor andere gebruikers kan verstoren, ontregelen, negatief beïnvloeden of verhinderen, of die de werking van VitaalBank op enigerlei wijze zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten;

c) geen gebruik maken van een robot, spider, crawler, scraper, script, browserextensie, offline lezer of andere geautomatiseerde middelen of interface die niet door Aanbieder zijn geautoriseerd om toegang te krijgen tot VitaalBank, of gegevens te extraheren of anderszins de weergave van de pagina’s of functionaliteit van VitaalBank te verstoren of te wijzigen;

d) VitaalBank niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, of deel te nemen aan activiteiten, deze aan te moedigen of te bevorderen, welke activiteiten in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden;

e) geen persoonlijke informatie verzamelen of opslaan van andere gebruikers dan de informatie die wordt verzameld tijdens het normale gebruik van VitaalBank of Gegevens.

6.2 Als Gebruiker zich niet houdt aan de Gebruiksvoorwaarden of redelijke instructies van Aanbieder met betrekking tot het gebruik door Gebruiker van VitaalBank, kan Aanbieder, uitsluitend naar eigen goeddunken en zonder enige vergoeding, Gebruiker de verdere toegang tot VitaalBank weigeren.

6.3 Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gebruikers die door Gebruiker toegang krijgen tot VitaalBank of Gegevens of die VitaalBank of Gegevens gebruiken onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker. Zonder beperking houdt dit in dat Gebruiker verantwoordelijk is voor de naleving van de Gebruiksvoorwaarden door deze gebruikers en voor het correcte gebruik, de veiligheid en vertrouwelijkheid van wachtwoorden, inlogcodes en andere gegevens of instructies door en van deze gebruikers. Gebruiker zal Aanbieder onverwijld op de hoogte stellen als Gebruiker een dergelijke ongeoorloofde toegang of gebruik of een inbreuk op de beveiliging in verband met VitaalBank of het account van Gebruiker ontdekt of anderszins vermoedt.

 

7. Intellectueel eigendom

7.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op of in verband met VitaalBank berusten uitsluitend bij Aanbieder of haar licentiegevers.

7.2 Aanbieder verleent Gebruiker een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van VitaalBank, mits het gebruik in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele wettelijke verplichtingen. Behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door Aanbieder, zal Gebruiker VitaalBank niet verveelvoudigen, opslaan, herdistribueren, verkopen, er afgeleide werken van vervaardigen, decompileren, aan reverse engineering onderwerpen of disassembleren (behalve in gevallen waarin Gebruiker het recht heeft om dit te doen onder toepasselijk dwingend recht) en geen links, hyperlinks of deeplinks creëren tussen VitaalBank en andere internetsites, noch zal Gebruiker handelingen verrichten die VitaalBank kunnen verstoren of beschadigen.

7.3 Tenzij uitdrukkelijk aangegeven door Aanbieder, zal niets in deze Gebruiksvoorwaarden worden uitgelegd als een verlening van een recht of licentie op een octrooi, handelsnaam, auteursrecht of andere eigendomsrechten van Aanbieder of een derde. De hierin verleende licenties kunnen te allen tijde door Aanbieder worden ingetrokken.

 

8. Garanties en aansprakelijkheid

8.1 Aanbieder is niet aansprakelijk voor claims, acties, letsel, verlies of schade van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van VitaalBank of de Gegevens door Gebruiker of Derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing op alle schade, van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot compenserende, directe, indirecte of gevolgschade; verlies van gegevens, inkomsten of winst; verlies of beschadiging van eigendommen; en aanspraken van derden.

8.2 Gebruiker accepteert VitaalBank “as is” met alle gebreken en defecten en zonder enige vorm van garantie. Aanbieder zal commercieel redelijke inspanningen leveren om VitaalBank 24/7 beschikbaar te maken. Aanbieder mag echter toegang onderbreken, met name om redenen van onderhoud en upgrades, of enige andere reden, in het bijzonder om technische redenen. Aanbieder garandeert geen ononderbroken toegang en is in geen geval verantwoordelijk voor onderbroken toegang van VitaalBank en enige daaruit voortvloeiend gevolgen voor Gebruiker of enige derde partij.

8.3 De Gegevens in VitaalBank zijn afkomstig van Derden. Aanbieder is geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, juistheid en rechtmatigheid van de Gegevens. Aanbieder garandeert niet dat VitaalBank vrij van onderbrekingen, fouten, malware en virussen is. Indien Gebruiker de Gegevens wenst aan te vullen of te corrigeren dient Gebruiker hier een verzoek voor in te dienen bij de Derde waar de Gegevens van afkomstig zijn.

8.4 Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat VitaalBank beoogt toegang tot informatie te faciliteren maar niet om een geverifieerde bron van informatie aan te bieden. De Gegevens zijn alleen voor algemene informatiedoeleinden en bevatten geen adviezen. Aanbieder is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor de aan Gebruiker eventuele verleende medische zorg of andere diensten op basis van het gebruik van de Gegevens.

 

9. Updates

9.1 Aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in VitaalBank . Aanbieder zal Gebruiker op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze naar het oordeel van Aanbieder van belang zijn voor het gebruik van VitaalBank.

 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Partijen stemmen onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, in verband met enig geschil of geding voortvloeiend uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, de algemene relatie tussen partijen (indien van toepassing), alsmede eventuele vorderingen uit onrechtmatige daad in verband met de Gebruiksvoorwaarden, tenzij anders bepaald op grond van toepasselijk dringend recht.

 

11. Slotbepalingen

11.1 Indien een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden als ongeldig of onafdwingbaar wordt beoordeeld, dan zal de ongeldige of onafdwingbare bepaling worden vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de overige bepalingen zullen worden gehandhaafd.

11.2 Aanbieder kan haar rechten en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden overdragen. Deze Gebruiksvoorwaarden zullen ten goede komen aan opvolgers en rechtverkrijgenden van Aanbieder.

11.3 Het door één van de partijen niet aandringen op of afdwingen van de strikte naleving van de andere partij met betrekking tot enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden, of het niet uitoefenen van enig recht onder de Gebruiksvoorwaarden, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand of het doen van afstand in welke mate dan ook van het recht van die partij om een dergelijke bepaling of recht in dat of enig ander geval te doen gelden of er een beroep op te doen; in plaats daarvan zal hetzelfde volledig van kracht zijn en van kracht blijven.

 

12. Contact

12.1 Voor vragen verwijzen we graag naar de veelgestelde vragen. Voor overige vragen en/of klachten over het gebruik van VitaalBank, kunt u altijd contact opnemen via info@vitaalbank.nl

 

 

 

 

Veilig & vertrouwd

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×